Publikacije


CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija
https://www.bib.irb.hr/pregled/projekti/id/6102?report=1

Brzović, Z. (prihvaćeno za objavljivanje). Devitt’s promiscuous essentialism. Croatian Journal of Philosophy.


Marko Jurjako, Luca Malatesti i John McMillan, ur. (2018). Psychopathy: philosophical and empirical challenges, posebno izdanje časopisa European Journal of Analytic Philosophy.

Radovi:
1. David Cooke (University of Bergen). (2018). Psychopathic personality disorder: Capturing an elusive concept. EuJAP, 14(1), 15-32.
2. Rasmus Rosenberg Larsen (University of Toronto). (2018). False-positives in psychopathy assessment: Proposing theory-driven exclusion criteria in research sampling. EuJAP, 14(1), 33-52.
3. Janko Međedović (Institute of criminological and sociological research in Belgrade) et al. (2018). Delineating psychopathy from cognitive empathy: The case of Psychopathic Personality Traits Scale. EuJAP, 14(1), 53-62.
4. Heidi Maibom (University of Cincinnati). (2018). What can philosophers learn from psychopathy? EuJAP, 14(1), 63-78.
5. Anneli Jefferson (University of Birmingham) and Katrina Sifferd (Elmhurst College). (2018). Are psychopaths legally insane? EuJAP, 14(1), 79-96.
6. Erick Ramirez (Santa Clara University). (2018). Shame, embarrassment, and the subjectivity requirement. EuJAP, 14(1), 97-114.


Jurjako, M., Malatesti, L. and Brazil, I. (2018). Some ethical considerations about the use of biomarkers for the classification of adult antisocial individuals. International Journal of Forensic Mental Health, Advanced online DOI: 10.1080/14999013.2018.1485188

Sažetak

Neki autori argumentiraju da klasifikacija antisocijalnih pojedinaca utemeljena na biomarkerima ima potencijal prevladati mnoge prepreke u trenutnim konceptualizacijama forenzičkih i psihijatrijskih konstrukata te da obećava osmišljavanje bolje usmjerenih terapija. Međutim, neki su izrazili etičke brige povezane s društvenim utjecajem upotrebe bioloških informacija za klasifikaciju antisocijalnih pojedinaca. Mnogi su raspravljali etičke i pravne probleme povezane s mogućnosti upotrebe biomarkera za predviđanje antisocijalnog ponašanja. Mi argumentiramo da predviđanje ne bi trebalo izazivati etičke brige koje su u ovom trenutku najhitnije. Umjesto toga, problemi povezani s „biologizacijom“, poput stigmatizacije i negativne posljedice na samopoimanje, zahtijevaju više pažnje. Međutim, i u ovom kontekstu zaključujemo da nema načelnih etičkih prigovora za upotrebu biomarkera koji bi nas mogli voditi pri stvaranju klasifikacija i tretmana za odrasle antisocijalne pojedince..


Brzović, Z. (2018). Natural kinds. The Internet Encyclopaedia of Philosophy. ISSN 2161-0002 https://www.iep.utm.edu/nat-kind/ DOI: 10.13140/RG.2.2.30716.39043/1

Sažetak. Ovo se ne usudimo prevesti


Brzović, Z., Jurjako, M. and Malatesti, L. (2018). Il modello medico forte e i disturbi antisociali della personalità. Sistemi intelligenti, 30(1), 175188. DOI: 10.1422/89324

Sažetak

Dominic Murphy je u različitim publikacijama formulirao i branio ono što naziva jakim medicinskim modelom duševnih bolesti. Ovaj model zahtijeva klasificiranje mentalnih bolesti u terminima njihovih uzroka. U radu podržavamo ovaj model te ga opravdavamo kroz raspravu o prirodnim vrstama. Kao studiju slučaja koristimo postojeće prijedloge reklasifikacije poremećaja osobnosti koji ilustriraju dobru primjenu jakog medicinskog modela. Napominjemo da primjena jakog medicinskog modela u kontekstu antisocijalnog poremećaja osobnosti naizgled zahtijeva odbacivanje Murphyove teze da se status pripisivanja duševnih bolesti mora temeljiti na objektivnim poremećajima u neurokognitivnim procesima. Argumentiramo, međutim, da to ne predstavlja nepremostivu prepreku za izgradnju klasifikacije poremećaja antisocijalne osobnosti koji se temelje na uzrocima.


Malatesti, L. i Čeč, F. (2018).  Identification and self-knowledge. U Pedrini, P. and Kirsch J. (ur.), The look inside. Third Person, Self-Interpretation, and Narrative.  Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-319-98646-3_10.

Sažetak.  Matt King i Peter Carruthers nedavno su argumentirali da se “Real Self” teorije moralne odgovornosti i autonomije nalaze pod pritiskom jer se oslanjaju na upitne koncepcije samospoznaje propozicijskih stavova (vjerovanja i želja). Zapravo, kao uvjerljivu pretpostavku, brane tvrdnju da je transparentna samospoznaja propozicijskih stavova nespojiva sa spoznajama koje dolaze iz kognitivnih znanosti. U ovom poglavlju odgovaramo na ovaj argument. Opisujemo vrste samospoznaje koje bi mogle biti uključene, kao psihološke pretpostavke, u procese identifikacije i integracije koji dovode do konstituiranja stvarnog sebstva djelatnika. Smatramo da ti oblici samospoznaje ne zahtijevaju onu vrstu transparentnog znanja propozicijskih stavova koji, prema Kingu i Carruthersu, nisu kompatibilni s rezultatima suvremene kognitivne znanosti.


D’Alessio, V., Čeč, F. i Karge, H. (2017). Zločin i mentalni poremećaj na
suprotnim obalama Jadrana: moralno ludilo u talijanskim i hrvatskim psihijatrijskim diskursima, Acta medico-historica Adriatica, 15(2), 219-252.

Sažetak. Unutar devetnaestostoljetne, novoosnovane psihijatrijske znanosti nastaju gorljive rasprave o tome kako se skrbiti i znanstveno kategorizirati ljudsko ponašanje koje se percipiralo kao opasno za društvo i/ili kao kriminalno. Dva su se koncepta isticala u tim međunacionalnim raspravama: moralna ludost i, u kasnijem razdoblju, psihopatija. U skladu sa suvremenim pristupima u kulturnoj i društvenoj povijesti psihijatrije, moralno ludilo i psihopatiju tumačimo kao društvene konstrukte onoga vremena određene razvojem psihijatrijskog znanja, ali i zakonima, propisima i društvenim normama toga povijesnog okvira. Osnovni je zadatak ovoga rada analiza evolucije i usvajanja navedenih pojmova u dva jezično različita, ali još uvijek povijesno duboko isprepletena prostora: talijanski i hrvatski psihijatrijski diskurs na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Naša analiza dvaju najvažnijih medicinskih i psihijatrijskih časopisa toga vremena pokazuje da su psihijatrijske rasprave o antisocijalnom i kriminalnom ponašanju na različite načine bile oblikovane prema tome kako su se dva društva znanstveno, pravno i institucionalno odnosila prema pitanju otkrivanja i kontroliranja mentalno onesposobljenih počinitelja.


Brzović, Z., Jurjako, M. i Šustar, P. (2017). The Kindness of Psychopaths, International Studies in the Philosophy of Science. 31(2), str. 189–211. http://dx.doi.org/10.1080/02698595.2018.1424761

Sažetak. Psihopatija je poremećaj osobnosti koji privlači interdisciplinarni interes. Ideja da postoje ljudi sa abnormalnom moralnošću i intepersonalnim odnosima navodi nas na važna filozofska, pravna i klinička pitanja. Međutim, prije nego krenemo razmatrati ta pitanja trebamo istražiti je li ova kategorija znanstveno utemeljena. U članku ovaj problem formuliramo u terminima pitanja je li psihopatija prirodna vrsta. Argumentiramo da trenutno nema dovoljno dokaza za potvrdan odgovor na ovo pitanje. Nadalje, raspravljamo neke filozofske implikacije ovog zaključka i razmatramo tri mogućnosti što učiniti sa konstruktom psihopatije. Možemo eliminirati kategoriju, revidirati ju ili promijeniti teoriju vrsta prema kojoj bi psihopatija kako se trenutno konceptualizira ipak bila prirodna vrsta. Argumentiramo da je opravdano očekivati reviziju kategorije psihopatija s obzirom na budući razvoj empirijskih i teorijskih spoznaja. Međutim, isto tako naglašavamo važnost uloge koju pojam psihopatije igra u znanstvenim istraživanjima te kliničkim i forenzičkim praksama. Stoga tvrdimo da se psihopatija može okarakterizirati kao pragmatična vrsta.


Jurjako, M. (2017). Normative Reasons: Response-Dependence and the Problem of Idealization. Philosophical Explorations, 20(3), str. 261-275. DOI: 10.1080/13869795.2017.1381274

Dobitnik nagarade časopisa Philosophical Explorations za najbolji esej u 2017.

Sažetak.

David Enoch, u svom članku “Why idealize?”, argumentira da teorije normativnih razloga prema kojima su normativne činjenice subjektivne ili ovisne o odgovoru djelatnika te uključuju uvjet idealizacije imaju problema pri opravdanju uvođenja idealizacije. Argumentiram da barem neke teorije normativnih razloga koje koncipiraju razloge kao ovisne o odgovorima (reakcijama) djelatnika mogu opravdati idealizaciju. Istražujem dva moguća odgovora na Enochov izazov. Jedan odgovor uključuje revizionistički stav prema ontološkim obvezama normativnog diskursa o razlozima. U tom dijelu, razvijam argument oslanjajući se na analogiju percepcijom boja. Kako bi se uspostavila analogija dovoljno je argumentirati da iako su boje svojstva koja su ovisna o perceptualnom aparatu djelatnika, ne slijedi da se ne može uvesti neka vrsta idealizacije koja specificira istinosne uvjete za pripisivanje boja. Drugi odgovor uključuje negiranje Enochove tvrdnje da naš normativni diskurs implicitno pretpostavlja realističku ontologiju. Nasuprot tome, argumentiram da naš normativni diskurs pretpostavlja samo mogućnost pogrešne reprezentacije. Međutim, ovo svojstvo normativnog diskursa ne  ide u prilog robusno objektivističkim teorijama normativnih razloga. Stoga, argumentiram da pobornici teorija razloga koje shvaćaju razloge kao ovisne o odgovorima mogu koristiti to svojstvo normativnog diskursa kako bi odgovorili na pitanje zašto idealizirati.


Malatesti, L. i Čeč, F. (2018). Psychopathy, identification and mental time travel. U Pećnjak, D. i Grgić, F. (ur.), Free Will & Action. Historical-Analytical Studies on Nature, Mind and Action, vol 6. Springer, str. 89-101.

Sažetak

U ovom radu argumentiramo da određene studije o instrumentalnom učenju kod psihopata pokazuju da u određenim situacijama psihopati imaju poremećaje u sposobnostima za mentalno putovanje kroz vrijeme. Slijedeći Harry Frankfurta, smatramo da postojanje moralne odgovornosti podrazumijeva posjedovanje sposobnosti identificiranja sa određenim željama. Prema našem gledištu ovaj proces identifikacije uključuje prihvaćanje želja na temelju evaluacija koje su osjetljive na obveze koje proizlaze iz ranije formiranih mentalnih stanja. Stoga, identifikacija se oslanja na posjedovanje bazičnih sposobnosti za mentalno vremensko putovanje. Štoviše, arguentiramo da proces “odvajanja” od trenutno operativnih želja je od središnje važnosti u procesu identifikacije. Konačno, tvrdimo da određeni eksperimenti koji se odnose na instrumentalno učenje kod psihopata pokazuju da, u određenim okolnostima, oni nisu sposobni registrirati promjene u njihovoj situaciji koje pokazuju na mogući poremećaj u procesu odvajanja od određenih trenutno operativnih motivacijskih stanja. Međutim, drugi eksperimenti pokazuju da su psihopati, u drugim okolnostima, sposobni “odvojiti” se od trenutno operativnih mentalnih stanja. Ovi empirijski nalazi nam dopuštaju da argumentiramo da, u određenom stupnju, postoje poremećaji u procesu identifikacije kod psihopatskih kriminalaca.


Jurjako, M. i Malatesti, L. (2018). Neuropsychology and the criminal responsibility of psychopaths: Reconsidering the evidence. Erkenntnis,  83, 1003–1025. DOI: 10.1007/s10670-017-9924-0

Sažetak

Mnogi autori argumentiraju da nam određena neuropsihološka otkrića o odlučivanju, instrumentalnom učenju i moralnom razumijevanju kod psihopata daju razloge da ih smatramo pravno neuračunljivima zbog određenih epistemičkih i volicijskih nedostataka. U članku odgovaramo na ovu obitelj argumenata koje skupno nazivamo argument iz neuračunljivosti psihopata (ANP ukratko). Ovaj tip argumenta ima premisu koja opisuje ili propisuje nedostatke koji odobravaju ili bi trebali odobriti djelomični ili potpuni oprost za krivična djela. Drugom premisom se tvrdi da neuropsihološki dokazi pokazuju da psihopati imaju deficite koji su dovoljni za potpunu ili djelomičnu ekskulpaciju. Fokus naše kritike je na drugoj premisi. Argumentiramo da ona zahtijeva da psihopatija značajno korelira sa određenim racionalnim nesposobnostima koji se manifestiraju kroz različite kontekste. Pokazujemo da dostupni neuropsihološki podaci ne podržavaju tvrdnju da psihopatima nedostaju takve generalne racionalne sposobnosti.


Baccarini, E. i Malatesti, L. (2017). The moral bioenhancement of psychopaths. Journal of Medical Ethics. Advanced online edition. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2016-103537

Sažetak

Na temelju društvenog morala argumentiramo da je obvezno moralno poboljšanje psihopata opravdano. Moralno poboljšanje je legitimno kada je opravdano na temelju razloga koje posjeduju primatelji. Psihopati očekuju i preferiraju da djelatnici s kojima imaju interakcije nemaju psihopatske osobine. Posebice, imaju razloga zahtijevati moralno poboljšanje psihopata s kojima moraju kooperirati. Oslanjajući se na javni um i kantovski argument, zaključujemo da možemo opravdanje psihopatu da bude primatelj obveznog moralnog poboljšanja jer ima razloga zahtijevati da se ista preskripcija primijeni na druge psihopate.


Jurjako, M. and Malatesti, L. (2018). Psychopathy, executive functions, and neuropsychological data: A response to Sifferd and Hirstein. Neuroethics, 11, 55-65. DOI: 10.1007/s12152-016-9291-6

Sažetak

Katrina Sifferd i William Hirstein, u svom članku ‘On the criminal culpability of successful and unsuccessful psychopaths’, argumentiraju da neuropsihološki podaci pokazuju da neuspješni psihopati imaju oštećene mentalne sposobnosti koje opravdavaju primjenu obrane putem djelomične ili smanjene odgovornosti. Mi odgovaramo da trenutno dostupni neuropsihološki podaci ne opravdavaju zaključak da se neuspješni psihopati ne bi trebali smatrati u potpunosti pravno odgovornima. Nasuprot tome, smatramo da trenutno stanje ove vrste istraživanja sugerira da psihopati pate od vrlo specifičnih kognitivnih nedostataka. Međutim, kakav bi utjecaj takva oštećenja trebala imati na specifična kriminalna ponašanja koja sudovi evaluiraju je daleko od jasnog.


Brzović, Z., Hodak, J., Malatesti, L., Šendula-Jengić, V. i Šustar P. (2016). Problem klasifikacije u filozofiji psihijatrije: slučaj psihopatije. Prolegomena, 15(1), str. 21–41.

Sažetak

Cilj ovog rada jest analizirati, iz filozofske perspektive, znanstvenu utemeljenost konstrukta psihopatije mjerenog pomoću alata Psychopathy checklist revised kojeg je razvio Robert Hare (1991; 2003). Znanstvena utemeljenost i opravdanost različitih klasifikacija tema je brojnih rasprava unutar filozofije znanosti te filozofije psihijatrije. Osnovni problem koji se razmatra u ovim raspravama jest reflektiraju li pojedine klasifikacije prirodne vrste te se u njima pojam prirodne vrste odnosi na postojanje objektivnih podjela u prirodi koje ne ovise isključivo o subjektivnim prosudbama onih koji su navedene klasifikacije predložili. Konstrukt psihopatije je u kontekstu navedene rasprave posebno interesantan jer navedena dijagnoza podrazumijeva značajne društvene posljedice. Vodeći se recentnim raspravama o problemu prirodnih vrsta u filozofiji psihijatrije oslanjamo se na distinkciju između dvije varijante znanstvenih kategorija ili vrsta: prirodne vrste i praktične vrste. Prirodnim vrstama smatramo one kategorije koje su ujedinjene zajedničkim kauzalnim mehanizmima ili svojstvima, a praktičnim vrstama one koje ispunjavaju praktične ciljeve postignute klasifikacijom, prvenstveno mogućnost predviđanja. U tom kontekstu, mi argumentiramo kako konstrukt psihopatije može igrati ulogu praktične vrste, ali nam trenutne znanstvene spoznaje o fenomenu psihopatije ne dopuštaju da zaključimo da se ujedno radi i o prirodnoj vrsti.


Jurjako, M. and Malatesti, L. (2015/2016). Metaphilosophy in Practice: The Responsibility of Psychopathic Offenders as a Case Study. Anthropology and Philosophy, 12, str. 85-100.

Sažetak

U ovom članku mi argumentiramo da filozofija igra važnu ulogu u premošćivanju društvenih praksi s određenim napredovanjima u znanosti. Konkretnije, opisujemo takvu ulogu filozofije fokusirajući se na pitanje na koji način i da li neuropsihološki podaci koji se odnose na prijestupnike s psihopatskim poremećajem imaju implikacije na pitanje trebamo li ih smatrati kazneno odgovornima za njihove kriminalne postupke. Nudimo neke metodološke zahtjeve za ovaj tip filozofske primjene. Nadalje, pokazujemo kako ti zahtjevi mogu pomoći pri rješavanju problema određivanja pravne odgovornosti psihopatskih prijestupnika.


Brzović, Z. (2016). Duševne bolesti i rasprava o biološkim funkcijama. U S. Prijić-Samaržija, L. Malatesti i E. Baccarini (Ur.), Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije. Rijeka: Filozofski fakultet, str. 183-200.

Sažetak

U ovom radu bavim se pitanjem mogu li se ponuditi objektivni kriteriji prosudbe je li nešto duševna bolest. Razmatram dvije najpoznatije objektivističke ili naturalističke teorije bolesti; evolucijsku i biostatističku, koje nude takav kriterij pozivajući se na biološke funkcije koje organizmi imaju. Prema takvim prijedlozima, bolest je stanje u kojem dolazi do disfunkcije neke značajke organizma. U tom kontekstu, razmatram različite teorije pripisivanja funkcija u biologiji te njihov odnos sa predloženim teorijama bolesti. Poseban fokus stavljen je na prigovore prema kojima je pripisivanje funkcija prema naturalističkim teorijama bolesti u neskladu sa stvarnom medicinskom i psihijatrijskom praksom. Zaključujem kako su prigovori legitimni ukoliko zaista želimo teoriju bolesti koja zahvaća trenutnu praksu pripisivanja bolesti. Međutim, pitanje ostaje, može li uopće teorija koja želi zahvatiti takvu praksu biti vrijednosno neutralna, jer u naše svakodnevno shvaćanje bolesti zasigurno ulazi cijeli niz vrijednosnih sudova koji posredno ulazi i u medicinsku praksu. Utoliko je zahtjev za potpuno objektivnim kriterijem prejak, te se čini kako se od naturalističkih teorija očekuje nešto što nije moguće ispuniti.


Malatesti, L. i Jurjako, M. (2016). Vrijednosti u psihijatriji i pojam mentalne bolesti. U S. Prijić-Samaržija, L. Malatesti i E. Baccarini (Ur.), Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije. Rijeka: Filozofski fakultet, str. 153-181.

Sažetak

U posljednjih 25 godina, unutar tradicije tzv. analitičke filozofije, razvilo se područje filozofskog istraživanja na razmeđi filozofije i psihijatrije. Jedan od glavnih problema kojim se bave filozofi u ovome području odnosi se na pojam mentalne ili duševne bolesti. Osnovni problem odnosi se na utvrđivanje pod kojim uvjetima bi se određena ponašanja, pretpostavljena mentalna stanja i osobine ličnosti trebale smatrati simptomima mentalnih bolesti. Sudionici suvremene rasprave koja se odnosi na pojam mentalne bolesti mogu se smjestiti unutar spektra pozicija. S jedne strane spektra imamo filozofe koje možemo nazvati naturalistima, koji smatraju da mogu ponuditi teorije i objašnjenja mentalnih bolesti pozivajući se samo na pojmove koji se koriste u prirodnim znanostima, poput biologije i neuroznanosti. S druge strane spektra imamo filozofe koje možemo nazvati normativistima, koji smatraju da prikladna karakterizacija pojma mentalne bolesti te stoga i njezinih simptoma ne može izbjeći pozivanje na epistemičke, moralne i druge društvene vrijednosti. Iako je ovaj članak primarno uvodnoga karaktera, u njemu ćemo istaknuti važnost normativističkih gledišta prema kojima određene vrijednosti igraju značajnu ulogu pri oblikovanju standarda koji određuju kada su ponašanja, mentalna stanja ili karakterne osobine psihijatrijski poremećaji. Pri kraju članka ukazat ćemo na dosege suvremene rasprave te u kojemu se smjeru kreću daljnja istraživanja uloge vrijednosti u psihijatriji kao praksi i znanstvenoj disciplini.

 


Malatesti, L. 2016. Recenzija knjige Schramme, Thomas, ur. Being amoral (Cambridge (MA): MIT Press, 2014). The Journal of Value Inquiry, Online izdanje, str. 1-5. DOI:10.1007/s10790-015-9538-1


Jurjako, M. i Malatesti, L. (2016). Instrumental rationality in psychopathy: implications from learning tasks. Philosophical Psychology, 26(5), str. 717-731. DOI: 10.1080/09515089.2016.1144876. Vidi preprint.

Sažetak

Problem da li su prijestupnici s psihopatijom praktično racionalni je u novije  vrijeme privuklo pažnju filozofa. Problem je relevantan u teorijskim diskusijama u moralnoj psihologiji te u diskusijama koje se odnose na prikladan društveni odgovor na kaznena djela ovih pojedinaca. Mi argumentiramo da klasični i noviji eksperimenti koji se tiču instrumentalnog učenja kod psihopata ne mogu direktno podržati zaključak da oni imaju defektnu instrumentalnu racionalnost, koju shvaćamo kao sposobnost za prenošenje motivacije putem sredstvo-cilj rasuđivanja. Naprotiv, mi branimo drugu tvrdnju prema kojoj imamo razloga vjerovati da ovi eksperimenti pokazuju da psihopati u određenim okolnostima nisu svjesni relevantnih sredstava za svoje ciljeve. Na kraju rada predlažemo kakvo bi daljnje empirijsko istraživanje moglo pomoći da se riješi ovaj problem.